čtvrtek 31. ledna 2013

Abstrakce temperou No.1 – Tempera Abstraction No.1Tento příspěvek by se také mohl nazvat „hrátky s barvami“. Je to trochu něco jiného, než co jsem poslední dobou malovala. Jenže já se prostě nemůžu narvat do žádné škatulky, co se týče motivů. Někdo se specializuje na krajiny, jiný na zátiší, portréty....já zatím maluji vše, co se mi líbí. Mám totiž obavu, že bych nudila sebe i Vás, kdybych si vybrala jen jeden motiv. Je totiž někdy opravdu těžké vybírat neustále nové a inovativní motivy – natož když saháte pouze do jednoho jediného šuplíku. Obdivuji ty, kteří to dokážou a dokáži v tom jednom dosáhnout mistrovství.
Po delší době, kdy jsem malovala konkrétní objekty jsem prostě zatoužila jen tak si hrát s barvičkami a zkoušet, jak fungují barevné zákonitosti. Možná je opět namístě oživit barevný kruh, kde vidíte, které barvy se spolu kamarádí – které jsou primární a které doplňkové.
A mezi námi tyto zákony neplatí jen v malování – fungují i při kombinaci oblečení či výběru barev do interiéru. Barvy jsou prostě všude – obklopují nás a díky bohu za to.
Dnešní obrázek je první ze série 4 temperových abstrakcí, které chci namalovat. Malovala jsem na malé plátno. Koupila jsem si totiž 4 malé plátýnka, že začnu malovat akrylem, ale zatím jsem se k této technice nedostala. Tak jsem sáhla po temperách, které doma mám a ještě jsem si půjčila i nějaké odstíny od mojí dcery, která má tempery do školy.
Možná to hraní s barvami bylo podníceno i tím, že jsem byla nemocná a bez energie. Chtěla jsem si nějak dobít baterie a to bych nebyla já, abych nesáhla po jasných barvách.
Jsou to po velmi dlouhé době obrázky, které si maluji jen pro sebe, aby si je pověsila do interiéru. Mám v bytě vyhlídnutou stěnu, která mě dráždí svou prázdnotou :) a ráda bych ji v létě vymalovala a pověsila na ni 4 malé abstrakce. Snad se to povede. Budu Vás informovat...
---
This post can be also named – playing with the colors. It´s rather different than things I have done the last time. But I am not able to do one and only theme. Somebody is specialized in landscapes, another in still lifes, portraits....but for now I am painting everything I like because I don´t want to bore myself and even You. It´s sometimes very difficult to choose always new and innovative motives – even worse when you are specialized in only one theme. But I admire much those who managed it and are masters in their theme.
After some time when I have painted only particular objects I have longed for just playing with colors and trying how works color regularities. Maybe it´s the right time to remaind the color circle - we can see there which colors  are primary and complementary.
This color regularities works not only in painting – it works when you combine clothes or you choose color to your interior.. Colors are everywhere – surround us, thanks God.
Today painting is the first from the  series „four tempera abstractions“. I have painted it on a small canvas. I have bought four small canvases. I supposed to paint in acrylic, but I haven´t start with this technique yet so I have use tempera I have in my studio and some shadows I´ve borrowed from my daughter – she used them in the school.
Maybe this color playing was caused with my sickness and without energy state. I´d like to get more energy – so I reached for the bright colors. I am painting these abstract painting only for my own use – to hang them in my interior. One wall in my flat irritates me with its emptiness :). I´d like to paint the wall in the summer and hang  the 4 small abstraction on it. I hope I manage it. I will inform you...


Barvy,
 které jsou na kruhu na proti sobě
 se spolu kamarádí a doplňují se

středa 30. ledna 2013

Můj zbrusu nový blog – My brand new blog!!!!!!!!!!!!!!!


Moji milí čtenáři, 
Chtěla bych Vás tímto pozvat na kolaudaci mého nového blogu
„Každodenní život eM“

Proč další blog, ptáte se?
 No, asi jsem ve středním věku zjistila, že jsem grafoman  nebo si mylně myslím, že mám co říct :D.
Ne vážně, tento blog moje pastely je věnován především umění – malování, kreslení a fotografii, ale je spousta dalších každodenních témat, která stojí za zmínku. Těmto každodenním tématům bych ráda věnovala můj nový blog, který chci sdílet s Vámi - podělit se o inspiraci na nákupy, recepty, dobré knihy a filmy, hudbu...
Z celého srdce doufám, že se Vám nový blog bude líbit.
Prosím, nabídněte si portské (omlouvám se, šampáňo nepiju) a připijme si na zdraví našeho blogu o každodennosti. Budu se snažit, aby jste se při čtení nenudili, abych Vaše oči stimulovala hezkými fotkami, abyste měli chuť komentovat a psát o svých zkušenostech. Prosím, buďte tady jako doma a já slibuji, že Vám nabídnu i něco k zakousnutí a pití.

P.S.: Omlouvám se mým anglicky hovořícím čtenářům, že nebudu zatím svůj nový blog překládat do angličtiny, bohužel bych to už kapacitně (v jedné osobě) nezvládla.
 Děkuji za pochopení. I přesto jste velmi vítáni!
Mějte se krásně
S úctou Vaše eM
-----
My Dear Readers,

I would like to invite you for final approval of my brand new blog
eM´s everyday life

Why another blog?
Well, maybe I found out in my middle age myself to be a grafoman. Maybe I think mistakenly I have something to tell. No seriously, this blog is dedicated to art – painting, drawing and photographs. But there´s a lot of other topics I´d like to pay attention to  and I´d like to share with you. New blog will be dedicated to these everyday matters....I´d like  to share with you an inspiration for shopping, cooking, good books, films, music........
I hope with all my heart you will like it.
Please, offer yourself  a port wine (sorry I am not drinking champagne) and have a toast to our new blog about everyday life. I will try not to bore you, but supply you with nice photos and words and
 I hope you´d like to talk about you experiences in comments.
Please, feel like home here. I promise I will offer you something to eat and drink too.

P.S: I apologize very much to my english speaking fellows  that I won´t translate my new blog to english - I am not able to do that in one person.
 Thank you for understanding.
Despite of it, you are very welcom!
Have a nice time!
Yours truly eM


pondělí 28. ledna 2013

Orchidej v květu - Orchid in BloomAhoj,
tak jsem opět tady - po prodlouženém víkendu, kdy jsem se snažila poctivě vyležet nachlazení a nepřecházet ho, jak je mým neblahým zvykem. Téma mých uplynulých dní bylo – ZPOMALIT. Bohužel, abych byla upřímná zatím mě dokáže zpomalit pouze nemoc. A to není moc dobrý návyk. Pokud mám dost energie vkládám ji do svých životních rolí – role pracující matky dvou náctiletých dcer, občas zoufalé hospodyně s velkým hobby - uměním.
Připravila jsem dnes pro Vás proto oddychové téma, které mě moc těší – a to jsou fotky květin. Mé dvě vlastní orchideje mi teď v zimě dělají velkou radost, jak krásně kvetou a tak jsem je pro Vás nafotila. Pokochejte se tedy se mnou....
--- 
Hello, 
I am here again. After long threedays weekend. I have tried to rest in bed with a cold. I usualy don´t rest much when I am ill, and it´s not a good habit. So the theme of the last days was – TO SLOW DOWN. To be honest unfortunately the disease only is able to slow me down.
When I´ve got enough energy I am investing it to all of my life roles – working mother of two teenage daughters, sometimes desperate housewife :) with an art as a big hobby...
That´s why I have prepared for you a relaxing theme, which I enjoy very much – photos of flowers. My own two orchids make me happy in this winter time. They are full of blossoms now. So I have took the photos of them for you.
So enjoy my orchids with me.

  Phalaenopsis 


Phalaenopsis mini
čtvrtek 24. ledna 2013

Ze skicáře #3 – From the SketchBook #3Poslední dobou ráda kreslím a maluji zátiší, ale ne vždycky jsem měla zátiší ráda. Když malujete a trénujete oko zjistíte, že v zátiších se dělá nejvíce kompozičních chyb. Jsou vidět na první pohled a je to pochopitelné, protože základem zátiší je prostě kompozice. Jak naaranžovat předměty, aby spolu harmonovali, ale aby vytvářeli určité napětí, aby to nebyla jen nudná reprodukce předmětů? Není to lehké. Stále se učím a když si aranžuji zátiší vždy ho nejdřív fotím z různých úhlů, protože co může fungovat v prostoru nemusí fungovat na fotografii či obraze. Za zátiším musí být myšlenka, nějaké "pozadí"...Proto se dnes v mém skicáři opět objevují studie kompozic. Nakoupila jsem si různé tropické ovoce – grapefruit, kiwi a granátové jablko - a v ateliéru jsem si hrála s kompozicí. Aranžovala jsem a aranžovala, abych zjistila, co funguje. Pak vezmu tužku nebo pastelky a zkouším to nakreslit a použít vhodné barevné kombinace. Některé skicy použiji pro obraz a jiné zůstanou pouze studií...

P.S.: Většinou píšu příspěvek v pátek, ačkoliv je dnes čtvrtek -  toto je už páteční příspěvek :).
Zítra si totiž beru den volna, řekla bych den volna od všeho – nejen z práce. Něco na mě leze a jen se plahočím, takže bych to ráda trošku vyležela v rámci možností. Pokud to půjde ráda bych si vzala do pelechu kromě kočky, švédské detektivky a seriálů na netbooku taky skicák pokud možno...
Přeji Vám tedy krásný pátek a ještě hezčí víkend!
--- 
In these days I like to draw and paint a still life, but I didn´t always like the still lifes. When you are painting a lot and train the eye you will find the most of the compositional mistakes are done in still life. You can see them at the first sight, it´s understandable because the base of still life is the composition. How to arrange the objects to be in harmony but to create some tension? It´s not easy to paint a still life not to be only boring reproduction of the objects.
I am still learning – when I am arranging the still life I take a photos from the various angles, because what works in the space doesn´t have to work on photo or paper. There has to be a thought behind the still life, a backround..
That´s why the studies of composition are appearing in my sketchbook today. I have bought a tropical fruits – grapefruits, kiwi and pomegranate – and I played with composition in my studio – I have arranged and arranged till I  found what works. Then I´ve took pencil or color pencils and tried to draw  and use the suitable color combinations. Some sketches I will use for the painting and some will remains just a studies...

P.S: Usually I write the post on Friday, although today is Thursday this is a Friday post :).
Tomorrow I am taking a day off – from everything not only from work. I have caught a cold and I am tired. I´d like to rest in bed with my cat, swedish detective novel, series on netbook and with my sketchbook if possible...
I wish you lovely friday and even better weekend!úterý 22. ledna 2013

Něco roztomilého - Something Cute


Dnešní obrázek je pro všechny kočkomily jako jsem já. Protože jsem měla časově náročnější víkend (rodinné nákupy v Polsku byly vyčerpávající), nezačala jsem žádné větší téma a jen jsem si kreslila doma. V takovém případě si většinou vybírám nějaký relaxační námět – tentokrát z fotek mé kočandy. Vybrala jsem si fotku  Elišky jako koťátko (dnes už je to téměř tříletá kočičí slečna). Kreslila jsem pouze pastelkami na běžnou čtvrtku. Doufám, že nadcházející víkend bude úspěšnější, co se týče malování, ale raději nic neplánuji. Tyhle mrazy mě už unavují, už se hrozně těším na oteplení a na jaro.
-- 
This drawing is for all of the cat-lovers like me. Because I was rather busy on weekend (family shopping in Poland was exhausting) I haven´t start any bigger theme I´ve just drew at home studio. In these cases I usually choose some relaxing motive – this time from photos of my blue cat. I have selected photo of  Lizbeth as a kitty (nowadays she´s almost three years old Ms. Cat). I have used only colored pencils on paper. I hope next weekend will be more successful with painting but I better don´t plan anything yet. This frosty weather is tiring and I am already looking forward to thaw and spring.

pondělí 21. ledna 2013

Mandaly # 2 – Mandalas #2

Dnes jsem se rozhodla tímto příspěvkem reagovat na komentář  Verunky, která mě žádala o nějaké praktické doporučení při tvoření mandal. Minulý příspěvek o mandalách byl spíše takový všeobecný, zaměřený na význam barev a obrázek mandaly byl pouze jeden. Myslela jsem, že se na další příspěvek budu muset důkladněji připravit – nakreslit barevné mandaly, šablonky, skicy, ale k mému překvapení jsem úplně zapomněla na svou složku s mandalami, kterou jsem si zavedla před třemi lety. Když jsem ji teď našla v ateliéru, zjistila jsem, že je plná námětů, nakreslených mandal, návrhů a skic.
Takže dnes tedy druhá část kapitoly mandaly.
-
Today I have decided to react to comment from Verunka.
She has asked for some recommendation for creating mandalas. My last december post about mandalas was rather generous, focused on meaning of colors in mandalas and I have posted only one picture of my mandala. I have thought I will have to do some preparation for next mandala post – to draw some color mandalas, prepare some patterns and sketches of mandalas but I was very suprised I totally forgot my file with mandalas I have created three years ago. Now I have found it in my home studio – and it is full of motives, patterns, mandala drawings and sketches....
So today it is a Chapter Two of Mandalas.Jako první uvedu skicu k mandale, která dokazuje, jak si můžete hrát s geometrickými prvky. Už v komentáři jsem uvedla, že mandalu můžete začít kruhem rozděleným na čtyři části, ale to je jen začátek, jak je vidět na skice. Přístě zkusím detailněji a především barevně tuto mandalu rozpracovat....
-
First I will present the sketch of mandala which prooves how you can play with geometric shapes. 
I´ve already wrote in comment that you can start making mandala with circle divided in four parts – but it is only the begining.
Next I will try to work with this sketch – to make it in color and work with detail.


Další mandaly už nejsou mými vlastními návrhy, ale našla jsem si je různě na internetu a přizpůsobila své oblíbené barevné škále. Vybarvovala jsem je pastelkami, ale můžete klidně použít techniku, která Vás baví – fixy, pastely, olejové pastely....Přikládám k některým i šablonky, pro ty, kteří nechtějí zatím tvořit vlastní návrhy. Myslím, že do začátku je to i lepší a jednodušší takto proniknout do tajemství mandal.
Toto vše jsou mandaly na papíře, ale mandaly se dají kreslit i na fólii barvami na sklo a dají se zavěsit do interiéru. Tyto mandalky třeba zase přístě. Doufám, že jsem vám trochu inpirace přinesla a přeji radostné tvoření.
-
These mandalas aren´t my own design, I have found the motives on web and worked with them in my favourite color palete. I have colored them with colored pencils, but you can use the other mediums you like – markers, pastels, oil pastels... I´m enclosing the patterns for those who don´t want to create their own designs. I think it´s better when you are begining with mandala creating.
These are all mandalas drawn on paper but you can create mandalas on plastic film with colors for the glass. And these mandalas maybe next.....
I hope I have brought you a few inspiration and wish you happy creating.


P.S.:A inpiraci můžete najít kdekoliv. Mandala je vlastně obrázek v kruhu. Může Vás inspirovat vzor vyšívané dečky, patchwork vzor, vitráž ve dveřích, cokoliv.

And inspiration you can find everywhere. Mandala is in fact picture in the circle. You can be inspired by patterns of needleworks, patchwork patterns, stained glass in the door window, anything...

čtvrtek 17. ledna 2013

Ze skicáře #2 – From the SketchBook #2Dnešní příspěvek je další z týdenní série „ze skicáku“. Tentokrát jsem do skicáku kreslila studie zátiší. Zátiší je vždycky o předmětech v prostoru, umístění předmětů a o tvarech. Myslím, že je dobré studovat tyto dovednosti právě ve skicáku než začnu malovat barvami a pastelem. K takovým skicám potřebujete jen britskou modrou kočku:), tužku, případně pastelky na barevné studie a trénované oči, výsledek se jistě dostaví.
Tento víkend nevím, kolik času mi zbyde na tvorbu, protože dnešní večer padne na návštěvu kina - je potřeba zhlédnout nový film Q. Tarantina, sobota padne na rodinné nákupy v Polsku (poprvé) a snad v neděli se dostanu do ateliéru - díky Bohu za neděle :)...
Přeji Vám krásný víkend! 

Today post is from the weekly series „from the sketchbook. This time I have drew to my sketchbook 
a still life studies . A still life is always about objects in a space, composition and shapes. I think it´s good tu study this skills just in the sketchbook before I start to paint with colors and pastels on the paper. For such a sketches you need only the british blue cat :-D, pencil or colored pencils for the color studies, trained eyes and results certainly will come..

I don´t know now how much time I´ll be able to spend with painting during the coming weekend because today evening I am planning to visit the cinema - it´s necessary to see the new Q. Tarantino movie, saturday will be a family shopping day in Poland (for the first time) and I really hope that I will be able to come to my outside studio on Sunday - thanks God for Sundays :)...
I wish you a beautiful weekend!
úterý 15. ledna 2013

Přichází slunce - Here Comes the Sun

colored pencils and pastel


V zimě, kdy je všechno schované pod sněhem, mi nejvíc chybí živé květiny a slunce. Radost mi dělají jen moje orchideje doma, které kvetou teď - kdy skoro nic jiného nekvete. A proto si maluji svůj vlastní svět – co mi chybí, to si nakreslím :-D. (Pozor, nefunguje to vždycky !-). Dnes jsem ve své kresbě spojila obojí – květinu i sluneční záři. Chvíli jsem přemýšlela, jak docílit toho, aby barvy na mých kresbách pastelkami byly syté a zářivé stejně jako na mých obrazech malovaných pastelem a akvarelem. Nechci pokaždé použít akvarelovou podmalbu a tak jsem si řekla, že zkusím suchou podmalbu – pastelem. Dnešní obrázek je malovaný pastelkami s podmalbou suchým pastelem. Myslím, že se mi záměr povedl a budu tuto techniku používat i dál....Doufám, že Vás zářivě žlutá květina potěšila a dodá Vám energii stejně jako mě.

Dnes mám ještě speciální poděkování mým novým čtenářům z řad blogerů.
Chtěla bych tímto poděkovat těmto: LisaChrista a Victoria ze zahraničních blogů a
AlisVerunce a Janyany z českých blogů, že si najdou chvilku prohlédnout si můj blog a že ho komentují. Velice mě takováto zpětná vazba těší a ráda s Vámi komunikuji,
Díky a budu se těšit na vaše komentáře a nové příspěvky na vašich blozích.

In the winter time when everything is hidden under the snow I miss the flowers and sun most. I enjoy only my orchid in bloom at home which is flourishing now in this cold season. And that´s why I paint my own world – what I miss I paint (but it´s not always possible !-)
 I have combined in this painting both – flower and the sunshine. I was thinking how to achieve the colors to be bright and saturated in my drawings the same as in my pastels with the waterolor underpainting. I don´t want to use the watercolor everytime so I have tried the dry underpainting – dry pastel. This painting is painted with colored pencils with pastel underpainting. I think it works and I will use this combination in future too. I hope you will enjoy this bright yellow flower too and it will give you an energy like it does to me...

Today I´d like to thank especially  my new fellow bloggers.
Thank you Lisa,Christa and Victoria from foreign blogs and.....AlisVerunka a Janyany from the czech blogs – thank you for finding time to read my blog and leave  comments. I enjoy very much this feedback and I like to communicate with you.
Thank you and I will look forward to your comments and also  new posts on your blogs.

pondělí 14. ledna 2013

Letní alej, pastel – The Summer Alley in pastel


watercolor and pastel

Už několik dní (týdnů) jsem měla neodbytný pocit, že potřebuji být sama a soustředit se na tvorbu a náměty a přemýšlet - tak jsem si o víkendu dopřála ten luxus, že jsem byla ve svém mimodomovském ateliéru v sobotu i v neděli. Bez pocitu viny nebo myšlenek, jestli je to sobecké či nikoliv... Musím říct, že mi to prospělo. Uklidnila jsem se a soustředila jen na sebe...V mém domácím ateliéru totiž budu muset vyvěsit cedulku „Nerušit, tvořím“, protože když je maminka na dosah, je pořád co řešit....Pokud chci nerušeně tvořit musím odjet z domu....Takže: namalovala jsem něco nového, dokončila rozpracovanou studii, nafotila jsem nové zátiší, nakreslila něco do skicáku, takže se o to teď můžu podělit s Vámi.
Tady je můj dokončený obraz, který je vzpomínkou na jedno léto na Kanárských ostrovech, na ostrově Tenerife. Dlouho byl tento obraz ve stadiu studie namalované akvarelem. Teď jsem ho dokončila pastely. Bylo pro mě zajímavé malovat obrázek, kde je tolik zelené barvy – ona totiž zelená není vždy jen zelená a zjišťovat, které barvy použít byla docela zábava. Nakonec jsem kromě odstínů zelené, použila i žlutou, oranžovou, modrou, fialovou....
Přeji Vám úspěšný týden a nenechte se rušit při bohulibé činnosti, ať už je to cokoliv :-D!!!

I have had a persistent feeling for a few days (weeks) that I need to be alone and focus on creating and motives and thinking, so I have afforded myself the luxury of being in my outside studio both on Saturday and Sunday. Without any feelings of quilt and thoughts if it´s selfish or not...I have to say it worked. I have calmed and focused on my own thoughts..
In my home studio I will have to hang a signs  „Don´t disturb I am painting“, because when mummy is reachable there´s always something to solve....When I´d like to create or only think without disturbing I have to go out from home.
 So I have painted something new, finished a study, made photos of new still lifes, drawed to my sketchbook and now I can share it with you.
Here is my finished painting. It´s a memory of one summer holiday on the Canary Islands, Tenerife Island. This painting was in the stage of watercolor study for a long time. Now I have finished it with pastels. It was interesting to paint a picture with a lot of greens – because green is not always green :) – and to find out what color I have to use was fun. Finally I have used besides the shades of green color – the yellow, orange, blue and purple....
I wish you a succesful week and don´t let others disturb you during your activities, whatever it is :-D!!!


pátek 11. ledna 2013

Ze skicáře #1 – From the SketchBook #1


V novém roce jsem se rozhodla více skicovat a psát příspěvky ze skicáře. (Velice mě inspirovaly příspěvky ze skicáře Lisy Le Quelenec z blogu Seaside studio)
 Je to nejlepší cvičení a já se přiznám, že jsem skicování minulý rok trochu šidila. Obrázky ze skicáře mají své kouzlo, je to jako psát deník (v tomto případě kreslit deník). Prozatím bych chtěla udělat každý týden sérii skic. Při skicování bych chtěla zkoušet různé kreslící techniky jako pero, tužky, fixy, uhly, pastelky a akvarelové pastelky a samozřejmě akvarel – většinu z nich mám doma, ale plánuji si koupit akvarelové pastelky a uměleckých tužek není nikdy dost :). Zatím kreslím do obyčejného skicáku, ale už mám v eshopu Altamira  vyhlídnutý krásný umělecký skicák..
Hned po prvních dvou skicách musím říct, že mě to bavilo. Skica je velmi uvolněná a emotivní kresba. Není třeba se zatěžovat detaily nebo perfektním provedením, je to o práci s nápady, o hraní si s technikami, přemýšlení o barvách a kompozici. Na dnešní skicy jsem potřebovala (viz. obrázek) tužku 8B, černé pero, plastickou gumu a akvarely (zjišťuji, že i ty si musím dokoupit). Skicování mi trvalo necelou hodinu a to jsem ještě odbíhala sledovat maso na plotně :).

In the new year I´ve decided to make sketches more then before and write posts from the sketchbook. Very nice inspiration I have got from the post of Lisa Le Quelenec from the Seaside studio blog.
Sketching is the best exercise, but to be honest I didn´t make sketches much last year.
The pictures from the sketchbook have their own magic – it´s like writing the diary (in this case painting the diary). For this moment I´d like to make series of sketch every week.
During the sketching I´d like to try various drawing media – pen, pencils, charcoal, markers, color pencils and watercolor pencils and of course the watercolors – most of them I have in my home studio, but I am planning to buy a watercolor pencils and the art pencils are always needed :). In the meantime I´m using an ordinary sketchbook but I already like one great art sketchbook in Altamira eshop , so I will have to buy it soon.
After the first sketching I have to say I have enjoyed it very much. The sketch is very relaxed and both emotional drawing. We don´t have to insist on details or perfect design it´s about working with ideas, playing with medias, thinking about colors and composition.
For these two sketches I have needed (see the picture below) only pencil No. 8B, black pen, plastic rubber and watercolors (I have found I will have to buy it soon too). The sketches took me less than one hour and during sketching I was controlling the meat on the stove :).


úterý 8. ledna 2013

TOP TEN 2012


Dnes malé ohlédnutí zpět.
Když končí starý rok a začíná nový často bilancujeme, přemýšlíme, co se nám povedlo a co ne.  Chtěla bych tedy dnes představit deset obrazů, které jsou mé nejoblíbenější a které se mi podle mého nejvíce povedly v roce 2012. S odstupem času se vždycky lépe hodnotí. A člověk by se měl otočit zpět, aby si byl jistý, čeho chce dosáhnout dál v novém roce. Aby věci mohl dělat dál a lépe....

A little hindsight today.
When the old year is ending and the new year is beginning people often review. Today I´d like to present my TEN most favorite paintings I have painted in 2012. With hindsight it ´s better to judge. When we are looking back we will find out better what we want to achieve in new year. To go on and make things better.....

"Kočičí - Catlike", pastel

"Ležící - Lying", pastel

"Poslední sníh na polích - Last snow on the fields", 
watercolor and pastel

"Bílá královna - The White Queen", pastel

"Close to my intimity", pastel

"Hibiscus", watercolor and pastel

"Zátiší v modré  - Still Life in Blue"
colored pencils
Prodáno - Sold

"Abstrakce Nebe v plamenech - Abstraction  Sky in the Flames"
tempera and pastel

"Zátiší s malou dýní - Still Life with a little pumpkin"
colored pencils

"Růžová lilie v noci - Pink Lily in the night"
watercolor and pastel

pondělí 7. ledna 2013

Zátiší s rajčaty – Still Life with Tomatoes

 watercolor and pastel

Dnes mám pro Vás trochu čerstvé zeleniny:). Stalo se to tak, že mi docházely náměty na malování a já si chtěla zase naaranžovat nějaké zátiší – no a v lednici jsem našla rajčata....
V tomto obrázku jsem si hrála s geometrií a tvary, paleta je tentokrát omezená (viz. obrázek dole). Co se týče materiálu, dnes jsem použila nové pastely Raphael a pěkně spolupracovaly i s mými pastely starými...Použila jsem také akvarelový papír z bloku Discobolos, který jsem si koupila minulý měsíc a psala o něm. Při malování akvarelem se sice trochu kroutil, ale po uschnutí se snažil vrátit do původní podoby a nebyl vlnitý jako můj předchozí fotokarton.
Když jsem malovala svá rajčata na talíři, uvědomila jsem si, že miluji na malování ten „optický klam“, kdy máte pocit, že si můžete vzít to rajče přímo z talíře do ruky. Nebo máte chuť vstoupit do krajiny na obraze – jako do jiné reality. Myslím, že to je přesně to, co chce malíř zprostředkovat svým divákům – jinou realitu – barevnější, krásnější....Šedé reality máme kolem sebe dost, tak proč nevstoupit do krajiny za obrazem - jako když Alenka vstoupila do krajiny za zrcadlem...třeba tam najdeme svou Zemi divů...

------

Today I have some fresh vegetables for you :). It happened so, when I haven´t got  new motives for painting – I´d like to arrange some still life – and I have found tomatoes in the fridge...
In this painting I have been playing with geometry and shapes, palete is limited (see photo below). And about the materials I have used: I have used my new french pastel Raphael and they have cooperated well with my old czech pastels. I have used  paper from pad of watercolor papers Discobolos ( I have bought it and blogged about it last month). During painting with watercolor paper have curled a little bit, but after drying it almost returned to its original shape – wasn´t so curled like my previous photocardboard.
When I was painting my tomatoes on the plate I realized I love to paint for that „optical illusion“, when you feel you can take the tomatoes from the plate to your hands. Or you feel you can enter the scenery on the painting – like to enter another reality – more colorful, more beautiful....Gray reality is everywhere around us so why not to enter the land behind the painting – like Alice have entered the land behind the mirror...maybe we will find there our Wonderland.....


Novinky v mém eshopu na Fler.cz – News in my eshop at Fler.cz


Během tohoto víkendu jsem nejen malovala, ale zase trochu tvořila maličkosti do mého eshopu.
Vytvořila jsem blahopřání s reprodukcemi mých květinových obrázků a k tomu malou dárkovou kartičku se stejným motivem – je to taková malá sada. A moje Eliška mi zase asistovala :)
Novinka také je malý dárek ke každému nákupu obrazu z mého ateliéru – dárkové kartičky s autorskou fotografií či reprodukcí mého obrazu.
Mám v plánu nabídnout na eshopu také mé nové obrazy, ale to bude chvíli trvat, protože potřebuji objednat pasparty na míru – ale předpokládám, že se mi to povede ještě v lednu.
Také jsem fotila některé své obrázky v interiéru....

During this weekend I have painted but also have created some „little things“ for my eshop
I´ve created a greeeting cards with the reproduction of my floral paintings and thereto a little gift card with the same motive – it´s a little set. (And my Lizbeth has assisted me again :)
I am planning to offer my new paintings on my eshop too, but it will take some time, because I need to order mounts bespoke – but I suppose I will manage it in january yet.
I have also made photos some of my paintings in interior..


Set přání + dárková kartička "Pink Lily"
cena 42 Kč + 26 poštovné
můžete zakoupit na mém eshopu zde

Set greeting card + gift card "Pink Lily"
price 1,66 € + 1,6 € shipping
you can purchase here


Set přání + dárková kartička "Křehký sen o růži"
cena 42 Kč + 26 poštovné
můžete zakoupit na mém eshopu zde 


Set greeting card + gift card "Pink Lily"
price 1,66 € + 1,6 € shipping
you can purchase here 


A fotky obrázků v interiéru....

And paintings in interior photos.....